Wie doet wat?

Binnen de vier gemeenten zijn vele bestuurders betrokken bij het herindelingsproces. Wat zijn de rollen en verantwoordelijkheden?

Gemeenteraden
De raden zijn ook binnen een gemeentelijke herindeling het hoogste orgaan. Alle zaken die in een ‘normale’ situatie ter besluitvorming aan de raad zouden worden voorgelegd worden dat nu ook. In het herindelingsproces worden onder andere de kadernotitie, het Herindelingsontwerp en daarna het Herindelingsadvies door de vier raden vastgesteld.

Raadsgroep
De Raadsgroep bestaat uit één lid per fractie van de vier gemeenteraden. De inhoudelijke behandeling van alle herindelingszaken vindt plaats in de Raadsgroepvergadering, de uitkomsten hiervan worden als advies aan de vier gemeenteraden gestuurd. Vervolgens vindt de daadwerkelijke besluitvorming in de vier gemeenteraden afzonderlijk plaats.

Colleges van B&W
De colleges van burgemeester en wethouders van de vier gemeenten leggen voorstellen en stukken over de herindeling voor besluitvorming voor aan de raden in hun gemeente. De inhoudelijke voorbereiding hiervan wordt gedaan door de stuurgroep.

Stuurgroep
De stuurgroep bestaat uit de burgemeesters en één wethouder per gemeente en is verantwoordelijk voor de uitvoering van het herindelingsproces. De Stuurgroep neemt zelfstandig besluiten over alle zaken aangaande herindeling, die vervolgens door de colleges worden bekrachtigd.

E-mail updates

Ontvang een update als een nieuw artikel op deze website wordt geplaatst.
Facebook
Twitter