Verkiezingen

Een nieuwe gemeente krijgt een nieuwe gemeenteraad. Voor de samenvoeging op 1 januari 2019, zijn op 21 november 2018 de gemeenteraadsverkiezingen voor de nieuwe gemeente. De nieuwe gemeenteraad kan dan meteen na de herindeling van start. De gemeenteraadsverkiezing komt in plaats van de landelijke gemeenteraadsverkiezingen. De gebruikelijke termijn van vier jaar voor de gemeenteraad wijkt daardoor bij een gemeentelijke herindeling iets af.

Woensdag 21 november 2018 zijn de verkiezingen voor de gemeenteraad van de nieuwe gemeente Westerkwartier. Deze nieuwe gemeente ontstaat per 1 januari 2019 door samenvoeging van de huidige gemeenten Grootegast, Leek, Marum, Zuidhorn en het gebied Middag (Ezinge, Feerwerd en Garnwerd), dat nu nog bij de huidige gemeente Winsum hoort.

Stempas en legitimatiebewijs

Iedereen die mag stemmen, ontvangt uiterlijk 7 november 2018 een stempas. Deze stempas hebt u nodig om te kunnen stemmen. Daarnaast hebt u voor het stemmen ook een legitimatiebewijs nodig (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs). Uw legitimatiebewijs moet geldig zijn of is op de dag van de stemming, 21 november 2018, maximaal 5 jaar verlopen. Zonder stempas of legitimatiebewijs kunt u geen stem uitbrengen.

Waar en wanneer stemmen

U mag uw stem uitbrengen in ieder stembureau binnen de nieuwe gemeente Westerkwartier. Alle stembureaus zijn van 7.30 – 21.00 uur geopend. Hier vindt u een overzicht van de stembureaus waar u 21 november kunt stemmen.

Iemand anders laten stemmen

Bent u op de dag van de stemming niet in staat zelf uw stem uit te brengen, dan kunt u iemand anders machtigen voor u te gaan stemmen.
Onderhandse volmacht

Op de achterkant van uw stempas vult u de naam in van degene die voor u gaat stemmen. De gemachtigde kan iedereen zijn die in de huidige gemeente Grootegast, Leek, Marum, Zuidhorn of het gebied Middag woont en ook een stempas heeft ontvangen. De gemachtigde mag niet meer dan twee machtigingen aannemen en moet de stemmen gelijktijdig met de eigen stem uitbrengen.

Let op! De gemachtigde moet ook (een kopie van) een geldig of maximaal 5 jaar verlopen legitimatiebewijs van u meenemen.

Schriftelijke volmacht

Verblijft u al buiten de gemeente op het moment dat de stempas op uw deurmat valt, dan kunt u de volmacht niet meer persoonlijk overdragen. In dat geval kunt u het van tevoren schriftelijk regelen door een volmachtformulier in te vullen. Het formulier moet uiterlijk 16 november ingevuld en ondertekend ontvangen zijn door uw woongemeente.

De gemachtigde krijgt voor de verkiezingen een volmachtbewijs toegestuurd. De gemachtigde mag maximaal twee machtigingen aannemen. Ook moet de gemachtigde de volmachtstem gelijktijdig met de eigen stem uitbrengen. Een eenmaal gegeven volmacht intrekken, is niet mogelijk.

Het ingevulde en ondertekende formulier kunt u versturen naar uw eigen, huidige woongemeente, t.a.v. “verkiezingen”. Mensen die een volmacht aanvragen en in de huidige gemeente Winsum wonen, moeten dus ook in Winsum het formulier inleveren.

Registratie naamaanduiding politieke partijen

Woensdag 21 november 2018 vinden de gemeenteraadsverkiezingen voor de nieuwe gemeente Westerkwartier plaats. Politieke partijen, die onder een bepaalde naam (aanduiding) willen deelnemen aan deze verkiezingen, moeten zich uiterlijk maandag 27 augustus 2018 laten registreren bij het centraal stembureau. Dit is gevestigd in het gemeentehuis van Leek, Tolberterstraat 66, 9351 BJ te Leek. De Gedeputeerde Staten hebben de officiële data rondom de verkiezingen vastgesteld (pdf, 239 kB). Twee lokale partijen hebben zich hiervoor aangemeld (pdf, 69 kB).

De huidige gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn houden op te bestaan. Daardoor vervallen alle huidige geregistreerde aanduidingen op gemeentelijk niveau. Dit betekent dat al-le nieuwe en bestaande lokale partijen, die deel willen nemen aan de verkiezingen, zich moeten laten registreren.
Het draaiboek politieke partijen kunt u opvragen bij het team Burgerzaken van de gemeente Leek, via e-mailadres: verkiezingen@leek.nl of telefoonnummer 0594-551520.

Op 1 januari 2019 start de nieuwe gemeente Westerkwartier. Deze gemeente ontstaat uit de huidige vier gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn en het deel Middag van de huidige gemeente Winsum. De nieuwe gemeente heeft 41 kernen, ruim 62.000 inwoners en een oppervlakte van 37.000 hectare.

Centrale stemopneming verkiezingen

De Raadsgroep Herindeling Westerkwartier heeft tijdens de vergadering van 12 juli 2018 een positief advies afgegeven om voor de verkiezingen van 21 november 2018 deel te nemen aan het experiment centraal stemmen.

De gemeente Leek heeft het grootste inwonertal van de vier fuserende gemeenten in het Westerkwartier en is daarom belast met de organisatie van de verkiezingen voor de gemeenteraad van de nieuwe gemeente Westerkwartier. Deze gemeente is benaderd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met het verzoek om mee te doen aan een experiment met het centraal tellen van stembiljetten.

Deze werkwijze houdt in, dat op de dag van de verkiezing in alle stemlokalen afzonderlijk alleen een voorlopige telling op partijniveau plaats vindt. Deze voorlopige uitslag wordt al op de verkiezingsdag bekend gemaakt.

Het uitsplitsen van de stemmen naar de afzonderlijke kandidaten vindt echter pas de volgende dag plaats op één locatie, met inzet van frisse krachten en beter zicht van de organisatie op de telprocedure. Door deze stemopneming centraal uit te voeren is het proces efficiënter, beter controleerbaar en transparanter. Hierdoor is de kans kleiner dat een hertelling noodzakelijk is.
De gemeenteraad van Leek, die formeel bevoegd is om een besluit tot deelname te nemen, heeft inmiddels toestemming gegeven voor het experiment.

Verkiezingsdebatten

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezing van 21 november aanstaande organiseren diverse organisaties debatten in het Westerkwartier.
Houd voor meer informatie over waar en wanneer de debatten zijn en waarover deze gaan, de kanalen van de politieke partijen en de lokale media in de gaten.

Centraal stembureau stelt lijsten en nummervolgorde vast

Vrijdag 12 oktober stelt het Centraal stembureau om 16.00 uur de lijsten vast van de 9 partijen, die aan de gemeenteraadsverkiezingen meedoen van 21 november aanstaande. Ook wordt dan door loting de plaats van de 3 partijen, die voor het eerst aan de gemeenteraadsverkiezingen deelnemen vastgesteld. Het gaat daarbij om VZ Westerkwartier, Sterk Westerkwartier en 50+. De landelijke partijen die in 2014 in Leek deelnamen aan de gemeenteraadsverkiezingen zijn de nummers 1 tot en met 6 toebedeeld. Het vaststellen van de lijsten en de loting is openbaar en vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis van Leek (Tolberterstraat 66).

Centraal verkiezingsborden plakken in het Westerkwartier

Zaterdag 20 oktober gaan de negen politieke partijen, die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen, gezamenlijk verkiezingsposters plakken. Op de gemeentewerven van de vier Westerkwartiergemeenten liggen de bekende verkiezingsborden klaar. De vertegenwoordigers van de politieke partijen kunnen op de werven aan de slag met behangplaksel en kwast om hun eigen posters op de verkiezingsborden te plakken.

De ‘plakkers’ toeren door de vier gemeenten. Ze beginnen in Grootegast (10 borden). Daarna gaan ze naar Marum (7 borden) en vervolgens doen ze Leek aan (8 borden). De plakronde eindigt in Zuidhorn (22 borden incl. 3 voor Middag). De route langs de gemeenten met de locaties en tijden ziet er als volgt uit:
10.00 uur Grootegast: Rondweg 15 (naast loodgieter Buist)
11.00 uur Marum: Kruisweg 42- 46 (achter brandweerkazerne)
12.00 uur Leek: Tolberterstraat 66 (achter het gemeentehuis)
13.00 uur Zuidhorn: Transportweg 2 in Noordhorn

Een week later plaatsen de gemeenten de verkiezingsborden in het Westerkwartier en het deel Middag van de gemeente Winsum.

Woensdag 21 november 2018 zijn de verkiezingen voor de gemeenteraad van de nieuwe gemeente Westerkwartier. Deze nieuwe gemeente ontstaat per 1 januari 2019 door samenvoeging van de huidige gemeenten Grootegast, Leek, Marum, Zuidhorn en het gebied Middag (Ezinge, Feerwerd en Garnwerd), dat nu nog bij de gemeente Winsum hoort. De partijen die meedoen aan de verkiezingen in het Westerkwartier zijn: CDA, CU, D66, GroenLinks, PvdA, Sterk Westerkwartier, VVD, VZ Westerkwartier en 50plus Westerkwartier.

Meer informatie over de verkiezingen is te vinden op www.westerkwartier.nl/verkiezingen.

Aanmelden nieuwsbrief

*

E-mail updates

Ontvang een update als een nieuw artikel op deze website wordt geplaatst.
Facebook
Twitter