Veelgestelde vragen

Inspraak en proces

Het herindelingsproces kent drie trajecten:
1. In het wettelijke traject vindt de bestuurlijke voorbereiding en besluitvorming plaats. Dit traject ligt vast en kent vooral formele stappen.
2. Het fusietraject gaat over de samenvoeging van de vier gemeentelijke organisaties.
3. In het verandertraject werken de gemeenten samen met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties aan een nieuwe gemeente.

Binnen de vier gemeenten zijn veel bestuurders betrokken bij het herindelingsproces. Wat zijn de rollen en verantwoordelijkheden?

Gemeenteraden
De raden zijn ook binnen een gemeentelijke herindeling het hoogste orgaan. Alle zaken die in een ‘normale’ situatie ter besluitvorming aan de raad zouden worden voorgelegd worden dat nu ook. In het herindelingsproces zijn onder andere de kadernotitie, het herindelingsontwerp het Herindelingsadvies door de vier raden vastgesteld.

Raadsgroep
De Raadsgroep bestaat uit één lid per fractie van de vier gemeenteraden. De inhoudelijke behandeling van alle herindelingszaken waarover de raden gaan (kaderstelling, controle, volksvertegenwoordiging) vindt plaats in de Raadsgroepvergadering. De Raadsgroep doet voorstellen aan de raad van de nieuwe gemeente Westerkwartier en neemt besluiten die nodig zijn ter voorbereiding op de start van de nieuwe gemeente en het functioneren van de nieuwe raad.

Colleges van B&W
De colleges van burgemeester en wethouders van de vier gemeenten leggen voorstellen en stukken over de herindeling voor besluitvorming voor aan de raden in hun gemeente. De inhoudelijke voorbereiding hiervan wordt gedaan door de stuurgroep.

Stuurgroep
De stuurgroep bestaat uit de burgemeesters en één wethouder per gemeente en is verantwoordelijk voor de uitvoering van het herindelingsproces. De Stuurgroep neemt zelfstandig besluiten over alle zaken aangaande herindeling, die vervolgens door de colleges worden bekrachtigd.

Tijdens het traject vinden er informatiesessies met inwoners plaats. In 2016 zijn er twee W-500 bijeenkomsten georganiseerd om input van bewoners en belangstellenden te verzamelen. Ook is er onder de inwoners in 2016 een enquête uitgezet. Van 23 januari 2017 tot 20 maart 2017 was het mogelijk een zienswijze in te dienen op het Herindelingsontwerp. In 2017 is een burgerpanel gestart waar inwoners zich voor kunnen aanmelden.

Nee. Een referendum over de herindeling is niet aan de orde.

Het Herindelingsontwerp geeft de inhoudelijke onderbouwing en verantwoording van de voorgestelde herindeling. Het Herindelingsontwerp is de basis voor het Herindelingsadvies van de provincie aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). In januari 2017 hebben de gemeenteraden van Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn en de gemeenteraad van Winsum het Herindelingsontwerp vastgesteld. Het Herindelingsontwerp lag van 23 januari 2017 tot 20 maart 2017 ter inzage.

Gemeentelijke herindeling vindt plaats op basis van de wet. Het uiteindelijke besluit wordt genomen door de Tweede Kamer en de Eerste Kamer door in te stemmen met een wetsvoorstel, dat wordt voorbereid door het Kabinet. Het herindelingsadvies vormt de basis voor het wetsvoorstel.

Load More

E-mail updates

Ontvang een update als een nieuw artikel op deze website wordt geplaatst.
Facebook
Twitter