Agenda Raadsgroep vergadering 13 december

Op donderdag 13 december 2018 om 20.00 uur is er een openbare vergadering van de Raadsgroep Herindeling Westerkwartier, in het gemeentehuis van Marum. Op deze pagina kunt u de agenda en de bijbehorende stukken vinden.

Agenda
01.01 agenda vergadering 13 december 2018 (pdf, 210 kB)

Stukken
04.01 besluitenverslag vergadering 15 november 2018
05a.01 jaarverslag 2018 rekenkamercommissie WK
05b.01 brief gemeenteraad Zuidhorn Sociaal Ombudsfunctie
05b.02 eindevaluatie Sociaal Ombudsvrouw Zuidhorn
05b.03 brief monitor januari-oktober 2018
05b.04 rapportage januari-oktober 2018
05b.05 overzicht contacten monitor januari-oktober 2018
05b.06 overzicht soorten klachten januari-oktober 2018
05b.07 aangenomen motie raad Zuidhorn verlenging contract in kader nazorg
05b.08 raadsvoorstel Zuidhorn Sociaal Ombudsfunctionaris nazorgperiode
05b.09 verslag informatiebijeenkomst Sociaal Ombudsfunctionaris
05c.01 bestuursovereenkomst overdracht Middag
05d.01 klacht bezorging kandidatenlijsten en verkiezingskrant Ezinge
05e.01 overdrachtsdocument raadswerkgroep Omgevingswet
05e.02 plan van aanpak Omgevingswet
05e.03 uitgangspunten participatieinstrumenten opstellen Omgevingsvisie
05e.04 organisaties participatieplan Omgevingsvisie
05e.05 samenvatting reacties bovengemeentelijke organisaties input participatieplan Omgevingsvisie
06a.01 concept raadsvoorstel organisatie griffie
06a.02 bijlage 1 – voorstel opdracht en formatie griffie
06a.03 bijlage 2 – notitie opdracht – formatie griffie
06a.04 bijlage 3 – notitie opdracht – formatie griffie – bijlage
06a.05 bijlage 4 – advies voordracht kwartiermaker-beoogd griffier Westerkwartier
06a.06 bijlage 5 – advies benoeming Raadsadviseur A
06a.07 bijlage 6 – advies plaatsingsprocedure medewerkers griffie
06a.08 bijlage 7 – concept verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Westerkwartier
07.01 voorstel verordening behandeling bezwaarschriften RA gemeentepersoneel
07.02 concept verordening behandeling bezwaarschriften RA gemeentepersoneel
08.01 voorstel verordening vergoeding commissie bezwaarschriften gemeente Westerkwartier
08.02 concept verordening vergoeding commissie bezwaarschriften gemeente Westerkwartier
09.01 voorstel archiefverordening 2019
09.02 concept archiefverordening gemeente Westerkwartier 2019
10.01 voorstel delegatiebesluit
10.02 concept delegatiebesluit gemeente Westerkwartier 2019
11.01 voorstel handhavingsverordening sociaal domein
11.02 concept handhavingsverordening sociaal domein
12.01 voorstel verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Westerkwartier
12.02 concept verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Westerkwartier
13.01 voorstel verordening minimabeleid
14.01 voorstel verordening leerlingenvervoer
15.01 voorstel verordening persoonsgebonden budget begeleid werken WSW
16.01 voorstel gemeentewapen
16.02 brief aan Hoge Raad van Adel
16.03 ontwerp gemeentewapen Hoge Raad van Adel
17.01 concept raadsvoorstel verordening rechtspositie griffie Westerkwartier
17.02 concept verordening rechtspositie griffie Westerkwartier
18.01 voorstel programmabegroting 2019 Westerkwartier
18.02 concept programmabegroting 2019 Westerkwartier
19.01 oplegger overzicht frictiekosten
19.02 overzicht uitgaven frictiekosten 2018
19.03 actualisatie frictiekosten 1 december 2018

Besluitenverslag
– besluitenverslag vergadering 13 december 2018

E-mail updates

Ontvang een update als een nieuw artikel op deze website wordt geplaatst.
Facebook
Twitter