Resultaten enquête bekend

Identiteit, zorg, vitale samenleving en bereikbaarheid staan bovenaan bij inwoners Westerkwartier. Om de wensen en behoeften voor de nieuwe gemeente Westerkwartier te inventariseren, hebben de gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn steekproefsgewijs in mei een enquête uitgezet onder 10.000 inwoners in het Westerkwartier. Het onderzoek is uitgevoerd door Enigma Research in opdracht van de vier genoemde gemeenten.

Resultaten

De resultaten zijn gebaseerd op bijna 1.300 respondenten. De meeste ondervraagde inwoners wisten van de aanstaande herindeling, maar niet precies dat deze per 1 januari 2019 in gaat. De opvallendste conclusies zijn:
• Als belangrijkste kernwaarden beschouwen de ondervraagden: zorgzame samenleving, centraal stellen van de inwoner, vitale samenleving, vitale dorpen;
• ‘Zorg en welzijn’ (97%), ‘veiligheid’ (96%) en ‘onderwijs’ (94%) zijn de drie belangrijkste sociaal-maatschappelijk thema’s voor de nieuwe gemeente Westerkwartier;
• Wonen’ (92%) is het belangrijkste ruimtelijk-economische thema;
• De ‘kwaliteit van de woonomgeving’ (37%) wordt, samen met het ‘nakomen van gemaakte afspraken’ (37%) en de ‘kwaliteit van de voorzieningen in de buurt’ (36%), als het meest belangrijke aspect gezien van de gemeentelijke dienstverlening.

Identiteit en bereikbaarheid

Inwoners hechten er waarde aan dat de eigen identiteit van de dorpen behouden blijft. De voorzieningen in de dorpen mogen niet verdwijnen en gemeentelijke loketten dienen bereikbaar te blijven binnen de grenzen van de ‘oude’ gemeente.

Informatie(voorziening)

Inwoners willen het liefst via de krant en/of huis-aan-huis bladen(60%) op de hoogte te blijven. 37% wil via enquêtes betrokken blijven bij het samengaan van de gemeenten. Een kwart (28%) vindt dat de dorps- of wijkvereniging bij het fusieproces betrokken zou moeten zijn. 13% is van plan om aanwezig te zijn bij door de gemeente georganiseerde inspraakbijeenkomsten. Meer dan één derde (37%) van de inwoners wil niet speciaal betrokken blijven.

Het volledige onderzoeksrapport is als pdf-document te lezen via de volgende link: https://herindeling.westerkwartier.nl/wp-content/uploads/2016/07/Enigma-Research-Rapportage-Herindeling-Westerkwartiergemeenten.pdf

Herindelingsontwerp

De uitkomsten van de enquête nemen de gemeenten mee in het definitieve herindelingsontwerp, dat later dit jaar wordt vastgesteld door de gemeenteraden.

Vervolgproces

De komende tijd benutten de vier gemeenten om samen met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties te werken aan een nieuwe gemeente. Onder meer door nog te organiseren bijeenkomsten en via het digitale burgerpanel. Inwoners kunnen zich op later vandaag op deze pagina aanmelden voor het burgerpanel.

Aanmelden nieuwsbrief

E-mailadres:*
Facebook
Twitter